Jibrel Network (Pre-ICO)
Bắt Đầu: 25-09-2017
Kết Thúc: 25-10-2017
Phát Triển Dự Án