Vncex.com

VCB ĐAB VTB BIDV ACB Thẻ nội địa
Địa điểm server Việt Nam
Phí 10%
  • Coin hỗ trợ
  • All cryptocurrencies

Được thành lập năm 2017 dưới quyền quản trị của 1 thành viên cũng khá có uy tín trong lĩnh vực Exchange, Trade Coins.

Uy tín: Tin cậy

Ưu điểm: giao dịch nhiều coins, nhiều banks

Nhược điểm: khá còn chưa quá cạnh tranh

Related posts

Leave your rating

What people say... Leave your rating
Order by:

Be the first to leave a review.

User Avatar
Verified
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Show more
{{ pageNumber+1 }}